Phần mềm kế toán
 
Giới thiệu khái quát về các chức năng của phần mềm kế toán trong hệ phần mềm Master Business 2011:
 • Đồng tiền hạch toán
  •  Hạch toán trên 1 loại tiền tệ chính
  • Theo dõi thêm nhiều loại ngoại tệ
  • Lên báo cáo theo ngoại tệ

 • Vốn bằng tiền
  • Theo dõi và quản lý các luồng tiền thu chi , tồn quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng
  • Kiểm kê tiền mặt tiền gửi ngân hàng
  • Quản lý các khoản vay ngân hàng thông qua khế ước vay theo từng lần vay của từng ngân hàng và thông báo kế hoạch trả lãi vay
  • Thiết kế mẫu nhật ký thu chi theo yêu cầu quản lý
  • Chênh lệch tỷ giá khi chi tiền ngoại tệ
 • Quản lý bán hàng
  • Quản lý bán hàng theo từng vùng miền, từng nhân viên, từng bộ phận, từng kho hàng, từng vật tư.
  • Lập các chính sách bán hàng, chiết khấu.
  • Theo dõi hóa đơn hủy
  • Hổ trợ in trên hóa đơn đặt in
 • Công nợ
  • Theo dõi công nợ theo từng công trình, đơn hàng, từng hợp đồng, từng hóa đơn
  • Phân tích công nợ theo nhiều chiều : khách hàng, vùng tiêu thụ, nhóm hàng hóa
  • Theo dõi công nợ theo từng khách hàng, nhóm khách hàng
  • Theo dõi công nợ theo hạn thanh toán của từng chứng từ

 

 

 • Quản lý hàng tồn kho
  • Theo dõi nhập xuất tồn chi tiết từng mặt hàng, từng kho hàng
  • Tổng hợp nhập xuất theo nhiều dạng : xuất bán, xuất sản xuất,khuyến mãi, …
  • Điều chuyển hàng hóa giữa các kho hàng
  • Tính giá vốn hàng xuất kho theo các phương pháp
   • Nhập trước xuất trước
   • Trung bình di động
   • Trung bình tháng (bình quân gia quyền)
   • Đích danh
  • Kiểm kê vật tư hàng hóa, xử lý đối với các mặt hàng thừa thiếu
 • Quản lý TSCD
  • Quản lý và tính khấu hao TSCD theo nguyên giá, theo giá trị còn lại,
  • Khấu hao đường thẳng, khấu hao nhanh, khấu hao theo kế hoạch, khấu hao theo sản lượng
  • Điều chỉnh kế hoạch khấu hao năm, giá trị khấu hao tháng
  • Kiểm kê tài sản cố định
  • Tự động hạch toán khấu hao
 • Phân bổ công cụ dụng cụ
  • Theo dõi công cụ dụng cụ
  • Cho phép khai báo phân bổ theo tháng, quý, năm
  • Tự động tạo phiếu hạch toán sau khi thực hiện phân bổ
  • Các báo cáo cho phép theo dõi giá trị ban đầu giá trị đã phân bổ và giá trị còn lại của từng công cụ dụng cụ
 • Tập hợp chi phí tính giá thành
  • Tập hợp và phân bổ chi phí vào giá thành theo nhiều tiêu thức:
   • Phương pháp trực tiếp
   • Phương pháp phân bổ hệ số
   • Phương pháp phân bổ tỷ lệ
   • Phương pháp phân bổ định mức
  • Xác định dở dang sản phẩm theo nhiều dạng công thức hoặc người dùng tự xác định
  • Tính giá thành theo nhiều công đoạn (bán thành phẩm), dây chuyền    
  • Chi tiết giá thành đến từng yếu tố nhỏ nhất
  • Có thể quy các vật tư xuất khi xuất thành một vật tư yếu tố giá thành. Ví dụ : Xuất sơn đen, sơn bóng, .. thành một yếu tố là Sơn
 • Quản lý thi công dự án, công trình (Hạng mục), dịch vụ, vụ việc
  • Quản lý hiệu quả hoạt động của từng Dự án, công trình (Hạng mục)
  • Quản lý chi phí chi tiết đến từng khoản mục, từng chứng từ chi phí, phân bổ cuối kỳ tự động sang giá vốn đối với các dự án, công trình, dịch vụ, vụ việc hoàn thành (Nghiệm thu), có doanh thu.
  • Quản lý công nợ theo từng Dự án, công trình (Hạng mục)
 • Quản lý các công trình xây dựng cơ bản
  • Tập hợp chi phí theo từng công trình
  • Đưa vào TSCĐ sau khi công trình hoàn thành
 • Nghiệp vụ Thuế
  • Tuân thủ theo các Thông tư mới nhất của Tổng cục thuế
  • Hỗ trợ tương tác (kết xuất) sang phần mềm kê khai thuế
 • Theo dõi khế ước
  • Theo dõi theo từng khoản vay về thời điểm đáo hạn, đã thanh toán, số còn phải trả, thời điểm của từng lần trả
  • Kế hoạch trả nợ vay
  • Báo cáo tổng hợp, chi tiết vay theo từng khế ước.
 • Nghiệp vụ cuối kỳ
  • Tính giá vốn tự động
  • Tính chênh lêch tỷ giá
  • Kiếm tra số liệu cuối kỳ
  • Tự động hạch toán, kết chuyển xử lý các nghiệp vụ cuối kỳ một cách tự động trước khi lên báo cáo
 • Quản trị người sử dụng
  • Chặt chẽ theo từng user sử dụng.
  • Phân quyền chi tiết đến từng phân hệ, tưng chứng từ,từng báo cáo
  • Theo dõi chi tiết thao tác người sử dụng tác động đến số liệu
 • Báo cáo
  • Nhật ký chung
  • Chứng từ ghi sổ
  • Nhật ký chứng từ
  • Nhật ký sổ cái
  • Báo cáo quyết toán tài chính : tuân theo biểu mẫu các Quyết định, thông tư của Bộ Tài chính (Hiện tại là QĐ 48 và QĐ 15)
  • Báo cáo vật tư hàng hóa
  • Báo cáo TSCD, CCDC
  • Báo cáo quản trị
  • Báo cáo liên quan đến chi phí trong kỳ theo từng khoản mục
  • Báo cáo liên quan đến chi phí trong kỳ theo từng bộ phận
  • Báo cáo giá thành sản phẩm, phiếu tính giá thánh theo từng yếu tố cho từng sản phẩm
  • Báo cáo tổng hợp toàn công ty đối với doanh nghiệp có nhiều đơn vị
 • Các tiện ích của chương trình
  • Tự động sao lưu dữ liệu theo lịch trình định sẵn
  • Kết nối online đối với doanh nghiệp có nhiều đơn vị ở các vị trí địa lý khác nhau (phải có trường truyền tốt)
  • Truyền nhận dữ liệu giữa đơn vị mẹ và đơn vị con khi không đáp ứng được giải pháp online
  • Kiểm tra và thông báo sai sót về số liệu trước khi quyết toán
  • Tự động chuyển số dư sang năm sau đối với tài khoản, kho hàng, TSCĐ, CCDC, dở dang giá thành
  • Sử dụng máy tính điện tử trong khi đang nhập chứng từ
  • Cho phép khóa dữ liệu từ quá khứ đến một thời điểm xác định, rất hữu ích khi đã quyết toán xong số liệu tháng, quý
  • Sang năm làm việc mới bạn có thể vào chứng từ mà chưa quan tâm đến số dư (số dư có thể kết chuyển sau)
  • Cho phép khai báo các báo cáo yêu thích theo từng người sử dụng
  • Cho phép lên kế hoạch doanh thu, chi phí từ đầu năm và các báo cáo so sánh giữ thực tế và kế hoạch
  • Cho phép kết xuất các báo cáo ra định dạng Excel