Chào mừng đến với Mastersoft Forum Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
trong Tìm kiếm

Xuất bán hàng nội bộ

Bài cuối 09-28-2012 14:33 của chucxuantue. 0 trả lời.
Trang 1 trong số 1 (1 nội dung)
Sắp xếp bài viết: Trước Tiếp theo
 • 09-28-2012 14:33

  Xuất bán hàng nội bộ

   

  Điều 20. Kế toán sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ

   

  Sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ là sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng cho tiêu dùng của cơ sở kinh doanh, không bao gồm sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh của cơ sở. Việc xác định số thuế GTGT được khấu trừ, thuế GTGT phải nộp và  kê khai thuế GTGT, thuế TNDN thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

   

            - Nếu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ tiêu dùng nội bộ để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, khi xuất dùng sản phẩm, hàng hoá sử dụng nội bộ, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng nội bộ theo chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá, ghi:

            Nợ các TK 623, 627, 641, 642 (chi phí sản xuất sản phẩm

  hoặc giá vốn hàng hoá)

                    Có TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ.

            Đồng thời, kế toán kê khai thuế GTGT cho sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ, ghi:

            Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

                     Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311)      .        

   

            - Nếu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ tiêu dùng nội bộ để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, khi xuất dùng sản phẩm, hàng hoá sử dụng nội bộ, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng nội bộ theo chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá, ghi:

  Nợ các TK 623, 627, 641, 642… (Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá cộng (+) thuế GTGT đầu ra)

  Có TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ (Chi phí sản xuất sản phẩm 

      hoặc giá vốn hàng hoá)

  Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).

   
  <<Trích điều 20 thông tư 244/2009/TT-BTC>> 

  NVLIT
  • Điểm chủ đề: 30
Trang 1 trong số 1 (1 nội dung)
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems