Chào mừng đến với Mastersoft Forum Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
trong Tìm kiếm

Thơ đọc nhiều kiểu

Bài cuối 12-29-2011 11:24 của mocchimtinh. 1 trả lời.
Trang 1 trong số 1 (2 nội dung)
Sắp xếp bài viết: Trước Tiếp theo
 • 12-07-2011 15:25

  Thơ đọc nhiều kiểu

  1. Bài thơ gốc (bài 1):

   

  Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời

  Thú vui thơ rượu chén đầy vơi

  Hoa cài giậu trúc cành xanh biếc

  Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi

  Qua lại khách chờ sông lặng sóng

  Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người

  Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng

  Tha thướt bóng ai mắt mĩm cười.

   

  2. Đọc ngược bài gốc từ dưới lên (ta được bài 2)

   

  Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha

  Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa

  Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược

  Sóng lặng sông chờ khách lại qua

  Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá

  Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa

  Vơi đầy chén rượu thơ vui thú

  Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta.

   

  3. Bỏ hai chữ đầu mỗi câu trong bài gốc (ta được bài 3) (ngũ ngôn bát cú, luật bằng vần bằng)

   

  Cảnh xuân ánh sáng ngời

  Thơ rượu chén đầy vơi

  Giậu trúc cành xanh biếc

  Hương xuân sắc thắm tươi

  Khách chờ sông lặng sóng

  Thuyền đợi bến đông người

  Tiếng hát đàn trầm bổng

  Bóng ai mắt mỉm cười.

   

  4. Bỏ hai chữ cuối mỗi câu trong bài gốc, đọc ngược từ dưới lên (ta được bài 4)

  (ngũ ngôn bát cú, luật bằng vần bằng)

   

  Mắt ai bóng thướt tha

  Đàn hát tiếng ngân xa

  Bến đợi thuyền xuôi ngược

  Sông chờ khách lại qua

  Sắc xuân hương quyện lá

  Cành trúc giậu cài hoa

  Chén rượu thơ vui thú

  Ánh xuân cảnh mến ta.

   

  5. Bỏ ba chữ cuối mỗi câu trong bài gốc (ta được bài 5) (tám câu & bốn chữ)

   

  Ta mến cảnh xuân

  Thú vui thơ rượu

  Hoa cài giậu trúc

  Lá quyện hương xuân

  Qua lại khách chờ

  Ngược xuôi thuyền đợi

  Xa ngân tiếng hát

  Tha thướt bóng ai.

   

  6. Bỏ ba chữ đầu mỗi câu trong bài gốc, đọc ngược từ dưới lên (ta được bài 6) (tám câu & bốn chữ )

   

  Cười mỉm mắt ai

  Bổng trầm đàn hát

  Người đông bến đợi

  Sóng lặng sông chờ

  Tươi thắm sắc xuân

  Biếc xanh cành trúc

  Vơi đầy chén rượu

  Ngời sáng ánh xuân.

   

  7. Bỏ bốn chữ đầu mỗi câu trong bài gốc (ta được bài 7) (tám câu & ba chữ)

   

  Ánh sáng ngời

  Chén đầy vơi

  Cành xanh biếc

  Sắc thắm tươi

  Sông lặng sóng

  Bến đông người

  Đàn trầm bổng

  Mắt mỉm cười.

   

  8. Bỏ bốn chữ cuối mỗi câu trong bài gốc, đọc ngược từ dưới lên (ta được bài 8) (tám câu & ba chữ)

   

  Bóng thướt tha

  Tiếng ngân xa

  Thuyền xuôi ngược

  Khách lại qua

  Hương quyện lá

  Giậu cài hoa

  Thơ vui thú

  Cảnh mến ta

  NVLIT
  • Điểm chủ đề: 50
 • 12-29-2011 11:24 trả lời

  Re: Thơ đọc nhiều kiểu

  siêu, nhưng mà mình đọc 1 lát thấy loạn
  • Điểm chủ đề: 30
Trang 1 trong số 1 (2 nội dung)
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems